Tavoitteemme

Kirkkonummen Perussuomalaiset ry

Poliittiset tavoitteemme valtuustokaudella 2017-2021 (kuntavaaliohjelma 2017)

Me Perussuomalaiset olemme olleet Kirkkonummen ja kirkkonummelaisten asialla vuodesta 2008. Viiden valtuutettumme ja muiden luottamushenkilöidemme voimin olemme vaikuttaneet kuntalaisten arkeen monin tavoin. Haluamme jatkossakin kehittää kuntaa itsenäisenä ja elinvoimaisena osana Uuttamaata ja pääkaupunkiseutua.

Kirkkonummen houkuttelevuus tulee yhä rakentumaan monipuolisten asuinmahdollisuuksien ja kulkuyhteyksien varaan. Näihin voimavaroihin panostamalla voimme nostaa Kirkkonummen omavaraisuusastetta ja lisätä uudessa sote-mallissa edellytyksiä lähipalveluiden järjestämiseksi kuntalaisille.

Tavoitteemme on edistää kuntalaisten elämänlaatua kehittämällä tekemisen ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä parantamalla yleistä turvallisuutta. Kaikki ovat tärkeitä eikä ketään jätetä!

Vaaliohjelmamme löytyy kokonaisuudessaan alta. Tiivistelmän löydät tästä linkistä.

– Hyvinvoinnin edistämistä ja oppimisen iloa –

Harrastuksista elinvoimaa

Syrjäytyminen ja työttömyys ovat maanlaajuisia ongelmia, jotka koskettavat erityisesti nuoria. Kirkkonummella pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut lähivuosina rajuihin lukemiin. Helppoja ratkaisuja tilanteeseen ei ole, mutta yksi keino olisi aktivoida ihmisiä mukaan yhdistystoimintaan. Yhteisöllinen tekeminen voi tuoda huomattavaa sisältöä ja merkitystä yksilön arkeen. Nuorisotoimen ansiokas toiminta on oiva esimerkki siitä, miten kunta yksinkin voi toimia aktivoimisessa ja vieläpä kohtuullisin veronmaksajien kuluin.

Näköpiirissä olevan sote-uudistuksen myötä Kirkkonummen päätösvalta palveluiden järjestämisessä siirtyy maakuntahallinnolle. Kunnalle jää mielestämme silti rooli tukea terveyttä ylläpitäviä toimintoja. Liikkuminen on paras keino ylläpitää toimintakykyä ja ennaltaehkäistä terveysongelmia. Siksi Kirkkonummen tulisikin mielestämme harkita lisäpanostuksia omiin liikuntapaikkoihinsa kuntalaisia kuunnellen siten, että ne olisivat yhä monipuolisempia ja useamman tavoitettavissa.

Senioreita ei jätetä

Väestöennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden osuus tulee kasvamaan suhteellisesti eniten tulevina vuosina koko maassa ja kuten myös Kirkkonummella. Me Perussuomalaiset tavoittelemme seniori-ikäisten kuntalaisten monimuotoisten asuinmahdollisuuksien ja palveluiden kehittämistä sekä yhdistämistä, jotta kotona tai kodinomaisessa ympäristössä voisi elää arvokkaan vanhuuden. Omaishoitajien raskaaseen työhön tulisi kiinnittää kunnan puolelta jatkossa enemmän huomiota, eläkelaisten omaa toimintaa unohtamatta.

Oikeus oppia ja opiskella

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus parhaaseen mahdolliseen oppimisympäristöön. Kunnan vastuulla on taata oppimiseen liittyvien hankintojen ja kouluruokailun laadun riittävät tasot. Aiheeseen liittyvät myös tuki- ja erityisopetuksen saatavuus, koulurakennusten kunto ja oppilaiden turvallisuuden tunne. Kirkkonummella tulisikin selvityttää, miten hyvin koulumme ovat varautuneet mahdollisten väkivaltaisten iskujen varalle. Lisäksi me Perussuomalaiset kannatamme toimia, joilla kitketään koulukiusaamista ja laajennetaan opettajien oikeuksia koulurauhan saavuttamiseksi.

Opetuspoliittisena linjauksena kannatamme jatkossakin uusien koulujen toteuttamista oletusarvoisesti kaksikielisinä oppimiskeskuksina. Emme tarvitse kielellistä kahtiajakoa kirkkonummelaisten lasten ja nuorten välille. Suhtaudumme varauksellisesti kylä- ja lähikoulujen sulkemiseen, sillä mielestämme keskittämisessäkin pitää muistaa kohtuus.

Sivistystyö ja kirjastot säilytettävä

Me Perussuomalaiset olemme vapaan sivistystyön vankkoja kannattajia. Sen lisäksi että Kirkkonummella tulee ehdottomasti säilyttää musiikki- ja kansalaisopistot, ymmärrämme kirjastojen yleissivistävän merkityksen. Kirjastopalveluiden helppo saatavuus ehkäisee myös osaltaan syrjäytymistä. Näemme, että kunnan pääkirjaston laajentaminen parantaa merkittävästi kuntakeskuksen asukkaiden ja alueen viihtyvyyttä. Veikkolan ja Masalan kirjastot sekä kirjastoauto tulee ehdottomasti säilyttää.

Kunnan mahdolliset lisäpanostukset kirjastotoimeen palveluiden laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi ovat mielestämme enemmän kuin tervetulleita!

– Asumisen monimuotoisuutta ja liikenneyhteyksien kehittämistä –

Kolmeen keskukseen keskittäminen

Kirkkonummen väestönkasvu on ollut tasaisen maltillista eikä ennustettu kasvu ole hurjaa. Asiaan vaikuttavat houkuttelevuustekijät kuten työpaikat, liikenneyhteydet ja asumisen kalleus. Vaikka kunnan vahvuuksiin voidaankin yhä laskea maaseutumainen asuinympäristö pk-seudun kupeessa, meidän Perussuomalaisten mielestä kunnan tulisi keskittyä kaavoituksessa kolmeen selvään keskukseen: Kirkonkylä, Masala ja Veikkola.

Asuntotuotannon ja palveluiden edellytyksien rakentaminen näiden kolmen ympärille on kustannustehokasta. Jokaisella asuinalueella on omat erityispiirteensä ja kehitystarpeensa, joita ehdokkaamme tuovat esille omissa kuntavaaliteemoissaan. Yleisellä tasolla arvioimme, että Kirkonkylä tulisi nähdä korostetusti kaupunkirakentamisen ytimenä, Masalan voimakasta väestönkasvua tukemaan tarvittaisiin lisäpanostuksia palveluihin ja Veikkolaa tulisi kehittää kaupan alaa silmällä pitäen.

Monipuolista ja tervettä rakentamista

Elinvoimaisen kunnan menestystekijöitä on monia, mutta yksi on ylitse muiden: Mahdollisuus asua kodissa joka ei ole liian kallis, jossa viihtyy ja jossa tuntee olevansa turvassa. Ihmisiä on moneen junaan ja siksi meillä Perussuomalaisissa koetaan, että Kirkkonummella tulisi olla jatkossakin monipuoliset asuinmahdollisuudet. Kunnan tulee huomioda kaikenlaiset asuintarpeet kaavoituksessa: Vuokra- ja omistusasunnot, omakotitalot, rivitalot, kerrostalot ja vapaa-ajan asuminen.

Kirkkonummen olisi syytä myös muistaa oma roolinsa voittoa tavoittelemattomassa asuinrakentamisessa. Pienten ja kohtuuhintaisten kunnan vuokra-asuntojen kysyntään onkin reagoitava aiempaa päättäväisemmin. Julkiseen rakentamiseen liittyen (päiväkodit, koulut ym) peräänkuulutamme kunnalta merkittävää rakennusaikaisen valvonnan lisäämistä, investointien oletusarvoisen alibudjetoinnin välttämistä ja ns. tyyppirakentamisen hyödyntämistä. Emme tarvitse enää yhtäkään uutta homerakennusta ja vanhoistakin olisi päästävä eroon!

Järkeä joukkoliikenteeseen

Kirkkonummen muutaman vuoden jäsenyys osana HSL-aluetta on herättänyt paikoin kuumaakin julkista keskustelua. Alkuun jouduttiin korjailemaan huomattavia määriä aikatauluja, myöhemmin esille nousi HSL-jäsenyyden hintalapun kalleus suhteessa sen hyötyihin. Meidän Perussuomalaisten mielestä kunnan tulisi tehdä HSL:n osalta kattava selvitys tähänastisen jäsenyyden hyödyistä ja haitoista sekä jatkojäsenyyden tarkka uudelleenarviointi. Onko muita vaihtoehtoja järjestää joukkoliikennettä ja voisiko seuraavan HSL-sopimuksen allekirjoittaa paremmilla ehdoilla?

Kirkkonummea edes teoriassa koskevien isojen liikennehankkeiden (Turku-Helsinki ”tunnin juna”, Tallinnan tunneli, Länsimetro ym) osalta peräänkuulutamme kunnalta puolestaan voimakkaampaa lobbausta ja edunvalvontaa. Kirkkonummen tulisi osallistua erilaisiin selvitystöihin aktiivisesti ja tuoda esille omaa näkemystään mahdollisena osana isoja hankkeita – ei jättäytyä sivurooliin tai peräti maksumieheksi ilman todellisia hyötyjä.

Ei tietulleille ja ruuhkamaksuille

Me Perussuomalaiset olemme henkeen ja vereen yksityisautoilun puolestapuhujia. Merkittävälle osalle kirkkonummelaisista elannon hankkimisen edellytyksenä on mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen autolla. Kunnan työpaikkaomavaraisuuden ottaen huomioon on ilmiselvää, että yksityisautoilu on pysyvä osa kirkkonummelaisuutta myös tulevaisuudessa.

Autoilijoita kurittavien lisämaksujen käyttöönotto Helsingin seudulla olisi kohtuutonta erityisesti yli kuntarajojen liikkuville pienyrittäjille. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat merkittävältä osaltaan Suomen viennin vetureita. Emme tarvitse lisää viher- tai haittaveroja, vaan päinvastoin niistä tulisi päästä eroon talouden rattaiden liikkeelle saamiseksi. Kunnallisen pysäköinninvalvonnan käynnistämiselle ei ole taloudellisia perusteita Kirkkonummella.

– Työnteon edellytyksiä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia –

Kunnan kehityskeskuksen perustaminen

Käännettä Suomen talouden piristymiseksi on odoteltu pitkään. Kirkkonummen kunnan tulolähteet ovat heikoissa kantimissa suhteessa menoihin. Historiallisten suurten rakennusinvestointien lähestyessä, meidän Perussuomalaisten mielestä kuntaan tulisi saada ripeästi uusia tulonlähteitä. Mielestämme ensimmäinen askel olisi kunnallisen kehityskeskuksen perustaminen.

Kunnan toimialat ja päätöksenteon yhdistävän keskuksen tarkoituksena olisi ideoida ja koordinoida kaikkia mahdollisia toimia, joilla Kirkkonummi pystyy edistämään omaa houkuttelevuuttaan. Sen toimintaan kuuluisivat mm. yrittäjien neuvonta, uusien tulolähteiden etsiminen (esim. kunnan energialaitos) ja kunnan julkisuuskuvan kehittäminen.

Euron yritystontit tarjolle

Kukoistava elinkeinoelämä tuo kuntaan lisää tuloja työllisyyden ja verojen myötä. Vilkasta kaupallista toimintaa ei toki voida polkaista käyntiin kunnan toimesta, mutta Kirkkonummi voi kuitenkin tarjota siihen puitteet. Me Perussuomalaiset olemme puolueena ja paikallistasolla rohkeasti avaamassa uusia kokeiluita. Esitämme että kunta kaavoittaa kolmeen suurimpaan asuinkeskukseensa ”euron tontteja” pienyrittäjille ja startup-firmoille. Näin Kirkkonummi ojentaisi ison käden uusille toimijoille ja rohkaisisi mm. paikallisia aktivoitumaan yritystoiminnassa.

Tiuhaan rakennetut yritysryppäät tuottavat monenlaisia synergiaetuja, siinä missä keskeinen sijainti takaa laajan asiakaspotentiaalin. ”Kirkkonummella pääset eurolla alkuun”-tyylinen slogan voisi todellakin piristää paikallista elinkeinoelämää!

Lähidemokratian vahvistaminen

Kirkkonummelainen kunnallinen päätöksenteko on ollut kuluvalla valtuustokaudella rajun kansalaispalautteen kohteena. Poukkoileva ja vitkutteleva päätöksenteko onkin heikentänyt kuntalaisten luottoa paikallisiin päättäjiin. Vaikka kunnan organisaatiomuutos pyrkiikin tulevalla valtuustokaudella linjakkaampaan päätöksentekoon, me Perussuomalaiset suhtaudumme varauksellisesti siihen ladattuihin odotuksiin.

Kunnan virkamieskoneiston ja luottamushenkilöiden tulisi jatkossa kiinnittää korostetusti huomiota kuntalaisten palautteeseen. Jokaista vähänkin isompaa päätöstä valmistellessa virkamiesten tulisi ottaa huomioon erityisellä tarkkuudella tavallisten kuntalaisten esiin tuomat huomiot. Jokaista adressia ja vetoomusta tulisi kunnioittaa päätöstä tehdessä. Ja tuskinpa säännöllisesti järjestettävistä ”kuntalaisten kyselytunneista” valtuutetuille olisi mitään haittaakaan – jos sellaisiin olisi mahdollisuuksia?

Maahanmuuton hyödyt ja haitat

Me Perussuomalaiset ajamme maahanmuuttopoliittisesti Suomen edun mukaista linjaa. Työperäinen tai ihmissuhteisiin perustuva maahanmuutto on usein toivottavaa – siinä missä massivinen, pääosin hallitsematon ja ei-toivottu kansainvaellus on ollut ongelmallinen ilmiö.

Vaikka pakolaiskriisi voikin poikia yksittäisiä menestystarinoita ja mahdollisuuksia, ovat monet maahan tulleet suomalaisille ja kirkkonummelaisille kiistaton rasite ja turvallisuusuhka. Jos turvapaikka onkin vain tekosyy paremman elintason perässä matkaamiselle, puhutaan vastaanottavan maan voimavarojen kyseenalaisesta hyväksikäytöstä. Me Kirkkonummen Perussuomalaiset olemme olleet kunnan kriittisin ääni maahanmuuttoon liittyen – ja tulemme olemaan sitä jatkossakin!

peruss_logo_medium