Kuntavaaliohjelma 2021

KIRKKONUMMEN PERUSSUOMALAISET
KUNTAVAALIOHJELMA 2021

Perussuomalaiset on isänmaallinen ja kristillissosiaalinen puolue, joka edistää Suomen
kansallista etua. Perussuomalaisessa ytimessä on tavallinen kuntalainen, hänen äänensä ja
tarpeensa. Perussuomalaisilla on vain yksi eturyhmä: suomalaiset.

TALOUS
Kuntaamme on kohdannut taloudellinen kriisi. Se johtuu pääosin holtittomasta kunnan
verovarojen käytöstä ja ylimitoitetuista investoinneista. Tähän tarjoamme muutosta
parempaan.
Perussuomalaisten vastaus tähän taloudelliseen tilanteeseen on tiukka talouspolitiikka.
Tiukka taloustilanne ei kuitenkaan ole peruste hölmöille päätöksille. Tuemme veroäyrin
säilyttämistä nykyisellään Kirkkonummella. Kun taloudellinen tilanne sallii, ajamme edelleen
veroäyrin laskua nykyisestä.
Lääkkeenä tilanteeseen näemme Kirkkonummen taloudellisen toimeliaisuuden
kasvattamisen kaavoituksen, elinkeinopolitiikan ja asuntopolitiikan keinoin. Näkemyksemme
mukaan jo tehdyt ylimitoitetut investoinnit voidaan oikeuttaa vain Kirkkonummen asukas- ja
yrityslukua kasvattamalla. Kuntamme tarvitsee talouden korjaamiseksi uusia työpaikkoja ja
veronmaksajia. Tämä on kristallinkirkas tavoitteemme.
Kirkkonummen Perussuomalaiset keskittyy kirkkonummelaisten edun ajamiseen. Kunnan
tekemät hankinnat ja rakennusprojektit eivät ole saavuttaneet asetettuja laatu- ja
hintatavoitteita.
Tilalle tarjoamme tehokasta rakennusprojektien ja rakennusten käytön valvontaa.

TURVALLISUUS
Kirkkonummen turvallisuus on perussuomalaisille sydämen asia. Turvattomuuden tunteen
kasvu joillain alueilla johtuu eri syistä, ei vähiten Kirkkonummen muuttumisesta aikaisempaa
monikulttuurisemmaksi. Ajamme kuntamme säilymistä turvallisena asuinpaikkana ja
kuntapäättäjinä toimimme sen mukaisesti. Tuemme poliisin toimintaa, resurssien
kasvattamista ja näkyvää läsnäoloa. Haluamme, että kuntamme nuorilla on mahdollisuus
kokoontua ja harrastaa turvallisesti.
SYRJÄYTYMINEN
Syrjäytymisen ehkäisyyn on vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta löydyttävä
varoja. Se on investointi tulevaisuuteen, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Kun
taloudellisten tosiasioiden vuoksi menoja joudutaan karsimaan, kaikki kivet on käännettävä
vaikkapa kuntamme liikunta- ja nuorisotoiminnan säilyttämiseksi.
Säästöjä tehtäessä on pidättäydyttävä sellaisista lyhytnäköisistä säästöistä, jotka nostavat
kunnan menoja myöhemmin.

AUTTAMINEN
Suomalaisia vähäosaisia ja vaikeuksissa olevia tulee auttaa. Jotta verovaroista tapahtuva
auttaminen olisi tulevaisuudessakin mahdollista, tulee suomalaista työntekoa ja yrittämistä
edistää ponnekkaasti. Uskomme työntekoon, yrittämiseen ja taloudelliseen toimeliaisuuteen.
Emme kannata kunnan tai valtion varojen yli elämistä, velkaantumista ja täten pitkässä
juoksussa lapsiemme tulevaisuuden tärvelemistä.

VAPAUS
Tuemme jokaisen kansalaisen oikeutta päättää itse omista asioistaan ja arvostamme
yksityisyyden suojan korkealle. Vastustamme sekä kunta- että valtiotason
holhoamispolitiikkaa. Kullekin suomalaiselle kuuluu oikeus päättää omista asioistaan ja
velvollisuus ottaa itse vastuu tekemisistään. Demokratiaan kuuluu absoluuttinen
sananvapaus jota haluamme edistää ja harjoittaa.
Suomen koko mittava julkinen sektori on olemassa kansalaisten palvelemiseksi, ei
päinvastoin. Kuntaamme tulee johtaa viisaasti siten, että voimme aikanaan ylpeänä
luovuttaa sen uusille kuntalaisille, lapsillemme ja lapsenlapsillemme.
KOULUTUS JA SIVISTYS
Perussuomalaiset edistää koulutusta ja sivistystä. Kunnalle hyvin toimivat, tasokasta
opetusta tarjoavat koulut ovat tärkeä vetovoimatekijä. Tuemme aktiivisesti Kirkkonummen
koulujen toimintaa ja laadukkaan opetuksen säilyttämistä.
Kirkkonummen koulutoimeen kohdistuu taloudellisia ja teknisiä paineita. Tulemme omalta
osaltamme työskentelemään siten, että välttämättä eteen tulevissa säästöpäätöksissä
toimitaan kuntalaisten ja erityisesti lastemme kokonaisetu edellä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Valtuustokauden puoliväliin on tällä hetkellä suunniteltu valtakunnallinen sote- ja
maakuntauudistus. Maakuntavaalit järjestetään mahdollisesti alkuvuonna 2022 ja kunnan
sosiaali- ja terveyspalvelut tulisivat siirtymään maakuntahallinnolle vuoden 2023 alusta.
Vastustamme uusien hallinto- ja byrokratiatasojen rakentamista. Tuemme nykyisten
sairaanhoitopiirien toimintaa ja kuntavetoisen hoidon kehittämistä.
Ylisuuriksi paisuneet ja tarpeettoman pitkälle erikoistuneet kuntainliitot tulee saneerata ja
selkeä kokonaisvastuu on osoitettava jo olemassa oleville sairaanhoitopiireille. “Talon”
korjaaminen on tässä tapauksessa järkevämpi vaihtoehto kuin sen purkaminen ja kokonaan
uuden rakentaminen.
Haluamme ehdottomasti säilyttää Veikkolan ja Masalan kaltaiset terveysasemat
palveluineen. Toteutuu uudistus tai ei, ajamme paikallisten palvelujen säilyttämistä ja
kehittämistä. Kaikessa uudistamisessa ja toiminnassa tulee olla johtoajatuksena asiakkaan
eli kuntalaisen palvelukokemus, ei uusien virkojen luominen puoluetovereille.
Kirkkonummen Perussuomalaisten valtuustoryhmä tulee seuraamaan sotekentän muutosta
tarkasti ja pyrkii varmistamaan mahdollisten muutosten sujuvan kuntalaisten palveluita
vaarantamatta.

TYÖ JA LIIKENNE
Kirkkonummen Perussuomalaiset tukee korkean teknologian sekä perinteisten pienten ja
keskisuurten yritysten sijoittumista Kirkkonummelle
Vastustamme tiukasti pk-seudun ruuhka- ja tietullimaksuja. Haluamme edistää
Kirkkonummen houkuttelevuutta asuin- ja yrittämiskuntana ja tähän kuuluu olennaisesti
rajoittamaton liikkuminen kotoa työpaikalle ja takaisin.

KAAVOITUS
Kirkkonummen kunnan tulee toimia aktiivisesti uusien pientaloalueiden ja yritystonttien
kaavoittamisessa. Ajamme pientalovaltaista Kirkkonummea, jossa elämisen laatu on korkea.
Suhtaudumme myötämielisesti vapaa-ajan asuntojen muuttamiseen ympärivuotisiksi
asunnoiksi. Kunnan taloustilanne vaatii kuntaa tekemään ensisijaisesti kaavoitusta ja toimia,
joilla houkutellaan nettoveronmaksajia.

YMPÄRISTÖ
Kirkkonummi on ympäristöarvoiltaan uniikki saaristoineen ja meriluontokohteineen.
Järvialueet ja metsät muodostavat kasvavan kiinnostuksen kohteen monille
luontomatkailijoille ja retkeilijöille. Tuemme ympäristöarvojen säilyttämistä ja kehittämistä
niille nimetyillä alueilla. Ilmastonmuutoksen torjunnassa perussuomalaiset edustaa arkijärjen
ääntä ja suhteellisuuden tajua. Me teemme asiassa oman osamme, mutta emme suostu
ylilyönteihin veronmaksajien kustannuksella. Jätämme moraaliposeerauksen tässäkin
asiassa muiden puolueiden tehtäväksi ja toimimme mahdollisimman tehokkaasti kuitenkaan
kansalaisten arkielämää turhaan hankaloittamatta ja verokuormaa lisäämättä.

SUORAA PUHETTA.
Perussuomalaiset viestivät selkeästi ja suoraan, mutta olemme yhteistyökykyisiä kaikkien
sidosryhmien kanssa. Ristiriitatilanteissa toimimme tiukasti, mutta toisiamme kunnioittaen.
Politiikkamme perustuu tosiasioihin silloinkin, kun niiden julkituominen ei ole trendikästä tai
mukavaa. Vierastamme mielikuvapolitiikkaa joka ei perustu tosiasioihin.
Perussuomalaiset kertoo etukäteen, millaista politiikkaa se aikoo vaalikaudella tehdä. Siitä
onkin muodostunut myös yksi vaaliteemoistamme: “Sitä saa mitä tilaa”.

EMME LUPAA KUUTA TAIVAALTA, VAAN REILUA POLITIIKKAA.
Me kerromme reilusti ja suoraan, miten asiat meidän mielestämme tulisi hoitaa. Linjamme on
kristallin kirkas ja selkeä. Se tekee politiikan teostamme helppoa. Perussuomalaisen ei
tarvitse joka aamu miettiä mitä mieltä kustakin asiasta tänään kannattaa olla.
Vaaleissa saatavaa mandaattiamme emme käytä vain itsellemme tärkeiden asioiden
ajamiseen, vaan tavoittelemme toiminnassamme myös kuntamme yleistä ja yhteistä hyvää.
Perussuomalaisuus eroaa selkeästi muista puolueista ja siksi tarjoamamme poliittiset
vaihtoehdot ovat erilaisia muiden puolueiden ratkaisuihin verrattuna.

KIRKKONUMMEN KUNNANVALTUUSTO
Kirkkonummen Perussuomalaiset haluaa ottaa poliittisen vetovastuun kuntamme viemiseksi
parempaan, kestävälle pohjalle rakennettuun huomiseen. Perussuomalaisempaa
Kirkkonummea voi tilata ainoastaan äänestämällä perussuomalaisia kuntavaaliehdokkaita.
Kuntamme tilanne vaatii meiltä paljon työtä, tiukkoja päätöksiä ja yhteistyökykyä muiden
sidosryhmien kanssa. Ennen kaikkea se vaatii luottamusta kuntamme äänestäjiltä.
Sitä luottamusta ja ääntäsi me pyydämme juuri Sinulta!

Kunnioittavasti,
Kirkkonummen Perussuomalaiset ry